Feb 21, 2011

Women Fetching Water - Late 19th Century

Source: columbia.edu