Mar 29, 2015

Tamil Family Group Photograph - Ceylon (Sri Lanka) 1906

Tamil Family - Ceylon (Sri Lanka) 1906

Source: Ebay Seller lim_yap