Nov 15, 2012

Various Vintage Photographs of Jabalpur, Madhya Pradesh - c1880's

 Madan Mahal Fort


Source: ebay.com