Sep 20, 2012

Marble Rocks at Jabalpur, Madhya Pradesh - 1877


Source: ebay.com