Sep 20, 2012

Lake Near Jabalpur, Madhya Pradesh - c1909


Source: ebay.com