Jan 4, 2012

Royal Elephant Jaipur, Rajasthan

Source: ebay