Nov 18, 2011

Portrait of a Child - Bombay (Mumbai) c1880's

Source: ebay