Mar 17, 2011

Thakur of Bhavnagar - 1870's

source: ebay