Apr 1, 2017

Chetty - Ceylon (Sri Lanka) Circa 1870's

Chetty - Ceylon (Sri Lanka) Circa 1870's

Source: 19cphoto.com
Contributor: Anthony Davis (antiqphoto@earthlink.net)