Mar 20, 2015

Lal Bahadur Shastri Family Photo - 1964

Lal Bahadur Shastri Family Photo - 1964
Source: ebay