May 22, 2016

Goldsmiths at Work - 1880's

Goldsmiths at Work - 1880's
Source: ebay