Nov 17, 2017

The Bombay Yacht Club, February 1891. Taken from "The Apollo Bunder, Bombay

The Bombay Yacht Club, February 1891. Taken from "The Apollo Bunder, Bombay
The Bombay Yacht Club, February 1891. Taken from "The Apollo Bunder", Bombay