Jul 12, 2015

Shaikh Hasan Muhammad Chishti's Tomb (Shahpur Mosque), Shahapur, Ahmadabad, Gujarat - 1860's

Shaikh Hasan Muhammad Chishti's Tomb (Shahpur Mosque), Shahapur, Ahmadabad, Gujarat - 1860's

Credit: James Kerr (pumpparkphotos.com)