Feb 26, 2016

Madhav Sadashiv Golwalkar second Sarsanghchalak (supreme chief) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh

Madhav Sadashiv Golwalkar second Sarsanghchalak (supreme chief) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh
Source: columbia.edu